Algemene voorwaarden

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen wij u graag informeren middels onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten.

De plichten van de praktijk

Ergotherapie Zomerdijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
– voor ergotherapeutische zorgverlening;
– voor doelmatig beheer en beleid;
– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek;
– onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Deze informatie delen we via een folder en/of via onze website.

Alle medewerkers binnen Ergotherapie Zomerdijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Dit is wettelijk bepaald, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

U heeft de volgende rechten:

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schriftelijke aanvraag kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Ergotherapie Zomerdijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Bijvoorbeeld in geval van uitwisseling van gegevens met een (huis)arts.
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe ergotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe ergotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude ergotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe ergotherapeut. De oude ergotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude ergotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe ergotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw ergotherapeut persoonlijk of per post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe ergotherapeut worden overgedragen. Beide ergotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Gegevens uitwisselen met ons

Uiteraard willen wij zo goed mogelijk bereikbaar blijven voor u. Wij zijn te allen tijden bereikbaar per e-mail; info@ergotherapiezomerdijk.nl.
Via de website kunt u ons ook mailen. Wees u zich ervan bewust dat, als u via deze weg met ons gegevens uitwisselt, deze lijnen in principe niet extra beveiligd zijn. Het kan daarom zo zijn dat wij u om extra informatie vragen om uw identiteit te verifiëren. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Aanmelding en afspraken

Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met een ergotherapeut. De betreffende ergotherapeut zal een korte screening bij u afnemen om te beoordelen of hij of zij de geschikte therapeut voor uw hulpvraag is.

Afzeggen

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit ruim van te voren, minimaal 24 uur, te melden bij de behandelend ergotherapeut of administratief medewerkster. Voor niet tijdig afgezegde afspraken wordt de behandeling in rekening gebracht.

Wanneer u een behandeling hebt afgezegd dient u ook de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem hiervoor contact op met de behandelend ergotherapeut.

Vergoeding en declaratie

Vanuit de basisverzekering wordt 10 uur Ergotherapie per jaar vergoed. Heb je een aanvullende verzekering? Dan heb je wellicht recht op een vergoeding voor meer uren aan Ergotherapie op jaarbasis. Bekijk hiervoor jouw polisvoorwaarden.

Ergotherapie Zomerdijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat jij de factuur rechtstreeks aan de praktijk Ergotherapie Zomerdijk betaalt. De factuur kun je vervolgens indienen bij jouw zorgverzekeraar. Afhankelijk van jouw verzekeraar en polis wordt de factuur voor minimaal 65 tot 100% vergoed. Kijk in jouw polis hoe de zorgverzekeraar omgaat met facturen van niet gecontracteerde zorgverleners.

Tarieven

Voor de actuele tarieven kijkt u op www.ergotherapiezomerdijk.nl

Klachtenregeling

Indien de cliënt-/- het cliëntsysteem van mening is dat de praktijk niet op de juiste manier met gegevens omgaat, kan dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar worden gemaakt.

Over het algemeen zijn mensen zeer tevreden over de behandeling die zij van de ergotherapeut krijgen. Mocht u toch ontevreden zijn dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met elkaar. Het is raadzaam om daarvoor een aparte afspraak te maken zodat er genoeg tijd kan worden ingepland om samen met de ergotherapeut een oplossing te vinden. Als u het moeilijk vindt om de behandelende ergotherapeut rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het klachtenloket Paramedici

Klachtenloket Paramedici

Dit is een onafhankelijke instelling die cliënten of andere betrokkenen de weg wijst als ze een klacht over een gezondheidsinstelling of een individuele (para)medicus hebben. Kijk op www.klachtenloketparamedici.nl voor meer informatie.

Postadres

Klachtenloket Paramedici

Postbus 19207

3501 DE Utrecht

E: info@klachtenloketparamedici.nl

T: 030-310 09 29

Telefonisch bereikbaar

Maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 12:30 uur